Ferialny rěčny kurs za dźěći

Michaela Hrjehorjowa, sobudźěłaćerka rěčneho centruma Witaj, ma ideju přewjesć za serbske dźěći, kotrež wotrostu zwonka Łužicy, ferialny rěčny kurs.
Kurs by był za šulerjow 1.-4. lětnika a móhł so přewjesć w 1. tydźenju zymskich prózdnin (8.-12.02.2016) ewent. w Budyšinje. Dopołdnja bychu šulerjo čitać a pisać zwučowali a popołdnju so zabawjeli.

UPDATE: Wokomiknje pruwuje so nowy termin po jutrach, a to wot 29.03. do 1.4.2016.

Idealne by było, hdyž bychu so znajmjeńša 8 šulerjow namakali. Jeli maće zajim (zajim pokazać njeje žane zwjazowace přizjewjenje), to pisajće nam skrótka majlku abo wobroćće so direktnje na knjeni Hrjehorjowu. Wona trjeba ličbu zajimcow,  zo by móhła projekt za klětu hižo planować. Kontaktowe daty namakaće dale deleka.

Jeli je dosć zajimcow, by so tajki kurs móhł kóžde druhe lěto přewjesć. Prošu šěrće tutu informaciju tež na druhich zwonka Łužicy bydlacych, zo bychu so prawje wjele zajimcow namakali.

Kontakt:
Michaela Hrjehorjowa | Michaela Rehor
Projektowy management | Projektmanagement
Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ | Domowina e. V. – WITAJ-Sprachzentrum
Póstowe naměsto 2 | 02625 Budyšin
Postplatz 2 | 02625 Bautzen
Telefon: +49 (0) 03591 550414 | Fax: +49 (0) 03591 550375
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.recny-centrum-witaj.de | www.witaj-sprachzentrum.de

Serbšćina jako šulski poskitk w Drježdźanach

Wot noweho šulskeho lěta 2016/2017 ma so na jednej Drježdźanskej zakładnej šuli w měšćanskim dźělu Strěžin serbšćina podawać. 

„Za naše planowanja a diskusije ze městom a kubłanskej agenturu je wažne wědźeć, ze někak kelko dźěćomi móhło so spočatnje ličić“, rjekny předsyda towarstwa Stup dale dr. Andreas Kluge, „podpěranje a sobuskutkownaje wšich zajimcow je wažne, so bychmy tón wulki cil docpěli, tuž chcemy tež tych staršich, kotřiž so dotal hišće w našim cyłku přizjewili njejsu narěčeć.“ Přichodne tydźenje wšak dóstawaja starši listy ze šulskeho zarjada z próstwu podać, w kotrej šuli chcedźa swoje dźěćo zaměstnić. Je planowane, zo tež dźěći z druhich měšćanskich dźělow Strěžinsku šulu wopytać móža. Serbsku wučerku za wuwučowanuje hižo maja. Spočatnje ma so serbšina za mačernorěčne dźěći podawać, perspektiwisce tež jako cuzu rěč. Šulski poskit ma so ze serbskorěčnym hortom wudospolnjeć. (tekst: Milenka Rječcyna)

Prosymy tuž wšitkich zajimowanych staršich so pola Stup dale z.t. přizjewić, zo bychmy konkretne ličby šulerjow zwěsćić móhli (tež pozdźiše lětniki)!

Wobsadźenje městnow w Serbsko-němskej pěstowarni

Wobsadźenje žłobikowych (45) a pěstowarskich městnow (75) w  měsćanskej Serbsko-němskej pěstowarni w Geisisinskej je móžno wotpowědujo swobodnym městnam. Po wotpokazanju jednotliwych serbskich zajimcow bě móžno w rozmołwje z wjednicu zarjada za měsćanske pěstowarnje, knjeni Bibas, docpěć, zo změja serbske dźěći w přichodźe prioritu při přiwzaću za 30% městnow (za žłobik 15 městnow a za pěstowarnju 25 městnow).

Praktisce rěka to: Dawaja-li swobodne městna a su serbske a druhe dźěći přizjewjene, dóstanje serbske dźěćo městno. Bratřa a sotry hižo přiwzatych dźěći maja prioritu před druhimi. Wažne pak je, zo wšitcy starši swoje požadanje do elektroniskeho přizjewjenskeho systema zapodadźa. Při tym je dale wažne je w internetowym systemje

a) zajim za serbski profil podšmórnyć (zapisać, zo jedna so wo serbsku swójbu) a

b) so zahe dosć přizjewić, přetož časna priorita tež rolu hraje (dokładne prawidła hišće njeeksistuja). Doporučomne so zda 8 – 12 měsacow před žłobikarskim/pěstowarskim časom, njehladajo toho, hač jedna so wo změnu z dnjoweje skupiny abo hač je to prěni přistup do žłobika/pěstowarnje. We wšěch padach je jara spomožne, so direktnje z nawodnicu, knjeni Grüneberg, skontaktować. Njeradźi so to staršim hnydom, tam městno za swoje dźěćo dóstać, njech so ze Stup dale skontaktuja, zo mamy přehlad wo zajimje staršich.

Pytanje serbskich pedagogow

Po dnjowej skupinje z dnjowej maćerju w Nowym měsće mamy třoch dalšich serbskich kubłarjow skutkowacych w pěstowarni na Geisingskej. Zo bychu dźěći po móžnosći wjele serbšćiny wot kubłacych słyšeli a mjezsobu nałožowali, posylnjujemy serbskich kubłarjow so požadać wo městno w serbskorěčnej institucij w Drježdźanach, kaž w zarjadnišću w Geisingskej. Perspektiwisce maja so wězo serbšćinu wuknjacy šulerjo w Strěžinje tež w horće serbsce dohladować a kubłać. Dale budźe so jako přichodne diskutować, hač njemóhła so dalša dnjowa skupina wutworić. Za tutu by w tym padźe by trěbny był dalši dnjowy nan/dalša dnjowa mać. Požadanja zajimcy njech sćelu na město, resp. k nam.