Stup dale

Přizjewjenja za serbsku šulu
Před SBA

Lubi starši serbskich dźěći,
Lubi Serbja w Drježdźanach a druhdźe,

z wulkim wjeselom rozprawjamy wo wčerawšim (14.6.) rozsudnym zetkanju z SBA, hdźež je so zwopradźenje serbskeje wučby w DD skónčnje wobzamknyło.

Najpjedy raz wutrobny dźak Wam wšěm za přemóžacu podpěru.

Hač do póndźele, 13.6., smy 61 pisomnych přizjewjenjow za serbsku wučbu dóstali, za dźěći ze skoro 40 swójbow.
Za lětniki 2016/17 - 2022/23 mamy ličby wokoło 10 dźěći / lětnik, štož trajnosć potrjeby skutkownje podšmórnje a twori dobry zakład za dalše wuwiće.

SBA běše zastupjena přez nawodnicu Drježdźanskeje SBA, knjeni Stephanowu, a wotrjadnika za šule, knjeza Dreski, a direktorki 108. žakłaneje šule, knjeni Köhlerowu.

Z našeje strony bě tam šulski wuběrk Stup Dale a jedna potencielna wučerka pódla.

Wunoški skrótka:

  • Započatk popołdnišeho poskitka za 2016/17 je wobkrućene (12 přizjewjenjow).
  • Ličba přizjewjenjow so pozitiwnje na wobjim popołdnišeho poskitka wuskutkuje ( 2 město 1 hodź. tydźensce).
  • Započatk dopołdnišeho poskitka za 2017/18 je wobkrućeny.
  • Popołdniši poskitk ma so po 2017/18 přidatnje dale wjesć, za tych, kotřiž njemóža 108. jako regularnu šulu wopytać, a za intenziwěrowanje serbskeho poskitka.
  • SBA ma wotpohlad, za zawěsćenje serbskeje wučby krótkodobnje znajmjeńša dalšu maćernorěčnu wučerku na 108. šuli přistajić.
  • Ta nahladna ličba zajimcow so tež na zarjadowanskej runinje argumentatiwnje positiwnje wuskutkuje.

Zarjadowanskich drobnosćow dla hišće njeje jasne, štó budźe prěni serbski wučer wot awgusta 2016. Hromadźe z SBA pytamy tohodla tučasnje w rynkach serbskich basnikow, wučerjow a studentow (wšojedne, kajki předmjet) za kmanymi zajimcami, kotřiž bychu zajim měli, nětk wažny započatk wuhotować.
Formelna kwalifikacija abo studij jako wučer za to njeje žadana ze stron SBA. Tuž požadanja prošu krótkodobnje k nam (pjenjezy tež dawa, ale to njeměła hłowna motiwacija być)

Ze staršimi lětušich započatkarjow budźemy kontakt nawjazać, zo bychmy najlěpši kompromis za termin (dźeń a čas) namakali.

Snadź činimy hišće jedyn štaršiski wječor abo swjedźeń wotwisujo wot Wašeje rezonancy. Nětk dyrbimy najprjedy raz zaso něšto dźěłać.

Zastupjerjo Stup daleZastupjerjo SBA a Stup dale

Wutrobnje,

Šulski wuběrk Stup dale

Christian Šewc
Hubertus Delenk
Bianka Klugowa
Andreas Kluge

 

Hladajo na nic runjewon rozbuchnjace ličby serbowacych Serbow - Móžemy spokojom być z połoženjom w Serbach, myslo na kulturu, politiku a zjawny wobraz serbskeho naroda? Čehodla spaduje ličba serbskorěčnych dźěći, byrnjež měli my nětk serbskeho ministerskeho prezidenta a aktiwnu rěčnu politiku? Njedóstawaja Serbja wjac rady dźěći? Je přewjele měšanych partnerstwow wina? Abo dyrbimy so tež prašeć, čehodla mnoho młodych Serbow we Łužicy samej mjez sobu radšo hnydom němcuje, a serbšćinu za komunikaciju ze staršej generaciju rezerwuje? Je to snadź prašenje niskeho socialneho prestiža rěče pola Serbow samych? Hdyž haj, wotkal to přińdźe? Je to móžno, zo čini chroniske redukowanje serbskeho naroda na folkloru a zdobom pobrachowace intelektuelne wuprudźenje młodym identifikaciju ćežku? Kak tomu dopomhać? Zamóža eksistowace struktury a naprawy, wěcy efektiwnje a přeražace polěpšić? Wobsedźimy so hodźace mechanizmy, kotrež wuspěchi serioznje přepruwuja, a tež dowola konsekwency ćahnyć, jeli to trjeba? Mamy prawe wučbne poskitiki za eficientne posrědkowanje serbšćiny dorosćenym partneram w měšanych swójbach a druhim zajimcam?

Prašenja a wjac prašenjow, kotrež je sej wěsće hižo wjele Serbow stajiło. Tak tež my wot Drježdźanskeho towarstwa Stup dale z.t. Ale hdźe so docyła tajke prašenja w Serbach zjawnje a sprawnje diskutuja? Dokelž njejsmy spokojacu wotmołwu namakali, smy so rozsudźili składnostnje našich pjatych narodnin 1. Serbski sympozij organizować a z tym serbsku přitomnosć w Drježdźanach podšmórnyć.

Serbska kultura je wažny korjeń kultury cyłeje Sakskeje. Wjele Saksow, hdyž nic wjetšina z nich, ma  serbskich prjedownikow. Hač do dźensnišeho je serbšćina maćeršćina wjacorych stow Drježdźanjanow. 

Stup dale z.t. bu 2009 załožene jako towarstwo serbskich a rěčnje měšanych swójbow w Sakskej stolicy. Zaměr je polěpšić tučasne deficity w poskitku za kubłanje w druhej krajnej rěči w Drježdźanach ale tež druhdźe, hdźež Serbja žiwi su.

Chcemy našim dźěćom tež zwonka Łužicy połnohódnu kompetencu swojeje maćeršćiny zmóžnić. Zdobom chcemy njeserbskorěčnym  dźěćom a dorosćenym přiležnosć dać, sej znajomosće serbskeje rěče a kultury přiswojić, takrjec jako jězdźenka do kompetentneje dwurěčnosće a do wulkeho swěta słowjanskich rěčow.

Mjeztym organizuje Stup dale z.t. swójbne a kulturelne zarjadowanja za dźěći a dorosćenych (-> Protyka), rjaduje serbskorěčne pěstonjenje dźěći (- > Skupiny), poradźuje priwatne a zjawne zarjadnišća w kubłanskich prašenjach (- > Projekty), poskićuje rěčny kurs a kulturne materiale ( - > Poskitki) a je so samo wuwiło do kulturneje platformy.

My so přeco wjeselimy nad dynamiskimi sobuwojowarjemi,

Dr. Andreas Kluge
předsyda