Dźěćace skupiny

Wonkowny napohlad na pěstowarnju w Geisingskej
Wonkowny napohlad na pěstowarnju w Geisingskej
(žórło: www.dresden.de)

 

Serbske napismo při pěstowarni
Serbske napismo při pěstowarni

Našemu towarstwje je so poradźiło w sobudźěle z městom Drježdźany serbsku pěstowarsku skupinu w jednej pěstowarni w nošerstwje města etablěrować.

W nalěću 2013 je so na Geisingskej 25 w Drježdźanach Strěžin (Striesen) kontainerowa pěstowarnja wotewrěła. Serbski rěčny profil widźi so tu jako kulturelne zetkawanje a zasadne počesćowanje wjacerěčnosće. Serbšćina je poskitk za wšitke pěstowarske dźěći tuteje pěstowarnje (2 do 6 lět). Wutrobnje witani su wosebje tež dźěći bjez znajomnosćow serbskeje rěče, kotrymž chcemy dwurěčnosć zbližić.

Z tym powjetši so poskitk serbskorěčneho zastaranja w Drježdźanach na cyłu předšulsku starobu. Serbskorěčny poskitk steji wšěm dźěćom našeje pěstowarnje k dispoziciji. Dalše městna su swobodne. Potrěba móže so pola měšta Drježdźany přizjewić.

Wot spočatka janu­ara 2018 skutkuja w dźěćacym dnjowym přebywanišću na Geisingskej w Drježdźanach štyrjo Serbja. Kubłarka Nadja Lebzec ma třoch praktikantow poboku. Hižo dlěje dźěła tam we wobłuku praktikuma dźiwadłowa pedagogowka Teresa Stübnerec. Hakle něšto dnjow zaběra so w zarjadnišću sorabistka Sylvia Berensmeierec z dźěćimi we wobłuku serbskorěčneho kubłanja. Wona chce po móž­nosći cyłe lěto praktiske nazhonjenja w pěstowarni zběrać a tak zwěsćić, hač je powołanje kubłarki za nju perspektiwa. Wjacore měsacy trajacy praktikum wukonja w zarjadnišću tež Syman Šołta. (žórło: SN/MiR)

 

Kontakt:

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden, Kita Geisingstraße
Web: http://www.dresden.de/de/leben/kinder/tagesbetreuung/kita-verzeichnis.php
(za pytanje pod Träger: "Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden" a pod Ortsamt: "Blasewitz" wupytać; w lisćinje namakaće "Geisingstraße 25" na druhim městnje)

Pokiw: Hdyž přizjewiće potrěbu pěstowarskeho městna za Waše dźěćo přez staršiski portal města Drježdźany, prosymy Was tež towarstwo Stup dale z.t. informować, zo bychmy sej přehlad wo ličbje zajimcow zachowali (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Logo dnjowa skupina
Logo dnjowna skupina

W kooperaciji z Drježdźanskej firmu ABX-CRO móžeše Stup dale z.t. w aprylu 2011 prěnju serbskorěčnu dnjownu skupinu w Drježdźanach zwoprawdźić. Dźěćaca skupina je zaměstnjena na Čěskej hasy 27 w Nowym měsće a wobsteji z pjeć dźěsćow w starobje wot 1 do 3 lět. Nimo skupinskich rumnosćow maja dźěći rjanu měrnu zahrodu wosrjedź města k hrajkanju k dispoziciji. Tobias Bulank bě prěni dnjowny nan. W lěće 2012 je Marko Njek wjedźenje skupiny přewzał. Wot septembra 2014 je Zuzi Budarjec nowa dnjowska mać. Dalše informacije k tomu sćěhuja.